Dana International

Перевод песен Dana International

Dana International

Dana International Ding Dong

Ding Dong Ve'ulai hayamim hatovim Higi'u hem kan, rak od rega katan Vehakol yishtane me'achshav Venohav, nohav And if you have a dream of your own Don't be afraid to…